Vitamin K1 / Phylloquinone

Vitamin K1 / Phylloquinone

วิตามินเค 1 หรือ ฟิลโลควิโนน (Vitamin K1 / Phylloquinone)

มีคุณสมบัติช่วยป้องกันอาการเลือดออกภายในและเลือดออกไม่หยุด ช่วยในกระบวนการสร้างลิ่มเลือด ป้องกันภาวะกระดูกเปราะบาง