L-Carnitine

L-Carnitine

แอล-คานิทีน (L-Carnitine)

มีส่วนสำคัญในการทำงานของเซลล์สมองและเส้นประสาท ช่วยลดความเสียหายของเซลล์ประสาทอันเนื่องมาจากความเครียด นอกจากนี้ยังช่วยบำรุงรักษาระบบการไหลเวียนโลหิตด้วย