Gamma Oryzanol

Gamma Oryzanol

แกมมา ออไรซานอล (Gamma Oryzanol)

สารธรรมชาติที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง พบมากในข้าว โดยมีส่วนประกอบของสารกาบา (GABA) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่มีบทบาทสําคัญเป็นสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) ในระบบประสาทส่วนกลาง นอกจากนี้ยังช่วยรักษาสมดุลในสมอง ช่วยให้สมองผ่อนคลาย ลดความเครียด และทำให้นอนหลับสบาย