Cranberry Extract

Cranberry Extract

ผงแครนเบอร์รี่สกัด (Cranberry Extract)

อุดมด้วยลูทีนและซีแซนทีน ซึ่งจะช่วยชะลอความเสื่อม และปกป้องเซลล์ของจอประสาทตาไม่ให้ถูกทำลาย รวมถึงช่วยกรองแสงสีฟ้า และลดการเกิดโรคจอประสาตาเสื่อมและต้อกระจกลง